ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ( โทร./โทรสาร 0-4465-5600 Email:Banchangpth@gmail.com)  
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 นโยบายการบริหารงานบุคคล 023
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล024
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล025
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 งานบริหารงานบุคคล
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4ปี(พ.ศ.2561-2564)
 แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
 แผนพัฒนาพนักงารส่วนตำบล 3 ปี (2561-2563)
 แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการอบต.บ้านจาน
 นโยบายการงดรับของกำนัลหรือประโยชน์อื่น (No Gift Policy)
 ประมวลจริยะธรรมของข้าราชการ
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 042
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 034
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 043
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 แบบฟอร์มต่าง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน
 งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน
 ข้อบัญญัติท้องถิ่น
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 017
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
������������������������������
_________________________________________________________________________
การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2074 สายคูเมือง-พุทไธสง
[24-01-2023]   การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2074 สายคูเมือง-พุทไธสง  
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
[16-01-2023]   กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 
การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญจากจังหวัดบุรีรัมย์
[19-12-2022]   การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญจากจังหวัดบุรีรัมย์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจานได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระดับ AA
[09-12-2022]   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจานได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระดับ AA 
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565  ณ ห้องประชุมอินทนิล รร.อนุบาลพุทไธสง
[05-12-2022]   กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมอินทนิล รร.อนุบาลพุทไธสง 
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ โรงเรียนบ้านข่อย
[14-11-2022]   โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านข่อย 
มอบถุงยังชีพ โดยได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย ,ธ.ธกส สาขาพุทไธสง,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพุทไธสงเพื่อมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม (ท่วมเข้าภายในตัวบ้าน) หมู่ที่ 1,2,3,4,5,9,11,13 จำนวน 49 ราย
[11-11-2022]   มอบถุงยังชีพ โดยได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย ,ธ.ธกส สาขาพุทไธสง,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพุทไธสงเพื่อมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม (ท่วมเข้าภายในตัวบ้าน) หมู่ที่ 1,2,3,4,5,9,11,13 จำนวน 49 ราย 
การประชุมการจัดทำแผนการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 28 ตุลาคม 2565
[28-10-2022]   การประชุมการจัดทำแผนการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 28 ตุลาคม 2565 
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
[23-10-2022]   ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช 
อบต.บ้านจาน ร่วมกับ ธนาคารออมสินมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ตำบลบ้านจาน
[20-10-2022]   อบต.บ้านจาน ร่วมกับ ธนาคารออมสินมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ตำบลบ้านจาน 
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565
[13-10-2022]   วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 
สำรวจและติดตามสถานการณ์น้ำท่วม  ภายในเขตตำบลบ้านจาน พร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
[04-10-2022]   สำรวจและติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ภายในเขตตำบลบ้านจาน พร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก และเยาวชนตำบลบ้านจาน ประจำปีงบประมาณ 2565
[27-09-2022]   โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก และเยาวชนตำบลบ้านจาน ประจำปีงบประมาณ 2565  
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สวนสัตว์นครราชสีมา วันที่ 22 กันยายน 2565
[23-09-2022]   โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สวนสัตว์นครราชสีมา วันที่ 22 กันยายน 2565 
งานขุดลอกทางระบายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปปัญหาน้ำท่วมขัง
[20-09-2022]   งานขุดลอกทางระบายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปปัญหาน้ำท่วมขัง 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มแปรรูปอาหาร ?น้ำพริกตาแดง  น้ำพริกกากหมู? ประจำปีงบประมาณ  2565
[15-09-2022]   โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มแปรรูปอาหาร ?น้ำพริกตาแดง น้ำพริกกากหมู? ประจำปีงบประมาณ 2565 
อบต.บ้านจาน ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรพุทไธสง และโรงเรียนวัดโพธิ์ ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
[31-08-2022]   อบต.บ้านจาน ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรพุทไธสง และโรงเรียนวัดโพธิ์ ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ  
โครงการส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านและการเรียนรู้ทักษะทางด้านสมอง (EF) ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองคืการบริหารส่วนตำบลบ้านจาน
[26-08-2022]   โครงการส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านและการเรียนรู้ทักษะทางด้านสมอง (EF) ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองคืการบริหารส่วนตำบลบ้านจาน 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
[15-08-2022]   วันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 
การจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หนองกุดเทา บ้านกุดเทา หมู่ที่ 4
[11-08-2022]   การจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หนองกุดเทา บ้านกุดเทา หมู่ที่ 4  
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
[28-07-2022]   28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ประเพณีวิถีอีสาน สืบสานวัฒนธรรมไทย(ฮีต12คอง14) ประจำปี 2565 วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565
[25-07-2022]   ประเพณีวิถีอีสาน สืบสานวัฒนธรรมไทย(ฮีต12คอง14) ประจำปี 2565 วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 
สำรวจความเสียหายเหตุวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลบ้านจาน
[14-06-2022]   สำรวจความเสียหายเหตุวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลบ้านจาน  
วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565
[03-06-2022]   วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 
การประเมินผลงานหมู่บ้านเข้มแข็ง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด บ้านจาน หมู่ที่ 10
[23-05-2022]   การประเมินผลงานหมู่บ้านเข้มแข็ง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด บ้านจาน หมู่ที่ 10 
โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ที่สาธารณะประโยชน์สวนครัวรวมบ้านกุดเทา หมู่ที่ 4
[12-05-2022]   โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ที่สาธารณะประโยชน์สวนครัวรวมบ้านกุดเทา หมู่ที่ 4 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการหยอดทองผ้าด้าย ผ้าไหม ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2565
[03-05-2022]   โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการหยอดทองผ้าด้าย ผ้าไหม ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2565 
ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 13 เมษายน 2565
[18-04-2022]   ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 13 เมษายน 2565  
โครงการขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างอย่างปลอดภัย(ซาเล้ง)ในพื้นที่ตำบลบ้านจาน วันที่ 4 มีนาคม 2565
[04-03-2022]   โครงการขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างอย่างปลอดภัย(ซาเล้ง)ในพื้นที่ตำบลบ้านจาน วันที่ 4 มีนาคม 2565 
การประชุมข้าราชการ พนักงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
[03-02-2022]   การประชุมข้าราชการ พนักงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 7 มกราคม 2565
[07-01-2022]   การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 7 มกราคม 2565 
โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ
[21-09-2021]   โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ  
 หน้า 1 | 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ( โทร./โทรสาร 0-4465-5600 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.