ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ( โทร./โทรสาร 0-4465-5600 Email:Banchangpth@gmail.com)  
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 นโยบายการบริหารงานบุคคล 023
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล024
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล025
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 งานบริหารงานบุคคล
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4ปี(พ.ศ.2561-2564)
 แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
 แผนพัฒนาพนักงารส่วนตำบล 3 ปี (2561-2563)
 แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการอบต.บ้านจาน
 นโยบายการงดรับของกำนัลหรือประโยชน์อื่น (No Gift Policy)
 ประมวลจริยะธรรมของข้าราชการ
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 042
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 034
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 043
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 แบบฟอร์มต่าง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน
 งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน
 ข้อบัญญัติท้องถิ่น
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 017
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
������������������������������������������
_________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230130104310.pdf   30-01-2566  16  3
2   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจาน ม.7 หน้าบ้านเช่านายถัง ปัจจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230130104025.pdf   30-01-2566  17  0
3   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จากนานายอุดม ปุยะโท ถึง นานายศตวรรษ ฉากไธสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230130103430.pdf   30-01-2566  16  0
4   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ดอนส่านไปดอนไห ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230130103116.pdf   30-01-2566  17  0
5   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน เส้นทางเข้าศาลปู่ตา ม.5  doc120230130102802.pdf   30-01-2566  15  0
6   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขว้า ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230130102346.pdf   30-01-2566  17  0
7   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวฝาย ม .13 ต่อจาก คสล.เดิมจากบ้านนายสวง คานกลาง ถึงบ้านนายหยวก ผมงาม ด้วยวิธีการประกวดราคาอ้เล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230130100931.pdf   30-01-2566  16  0
8   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจาน ม.10 หน้าบ้านนางการญ์ กองไธสง ถึงนานายจาจุจิตร แคว้นไธสง ม.10 ด้วยวิธีการประกวดราคมอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230130100527.pdf   30-01-2566  16  0
9   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างยะระดับก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนดู่ ม.8 จากหน้าวัดบ้านดอนดู่เชื่อมถนนทางหลวงหมาย 2436 (บายพาส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230130094825.pdf   30-01-2566  15  0
10   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน เส้นทางสี่แยกบ้านนายปรีดา บุญทา ถึงบ้านนางนงค์เยาว์,นางอาภาพร ม.11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230130094256.pdf   30-01-2566  16  0
11   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจาน ม.7 ที่สาธารณะประปาหมู่บ้าน (หนองพุก ม.7 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230130093731.pdf   30-01-2566  15  0
12   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุ่งเบา หมู่ที่ 1 สายหน้าบ้านนายดาวรุ่ง รักมะณี ถึงประปาหมู่บ้าน ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230130092647.pdf   30-01-2566  16  0
13   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างยกระดับถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านบุ่งเบา ม.1 เส้นทางถนนดินข้างวัดบ้านบุ่งเบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230130092158.pdf   30-01-2566  16  0
14   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างยกระดับถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดเทา ม.4 เส้นทางบ้าน นายสุดใจ เปรมไธสง (ต่อจากถนน คสล.เดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230130091656.pdf   30-01-2566  16  0
15   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(รูปตัวยู)บ้านบุ่งเบา ม.9จากถนน คสล.เดิมถึงทางลงหนองจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230130085652.pdf   30-01-2566  17  0
16   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230130085242.pdf   30-01-2566  18  1
17   ประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะมูลฝอยแบบระบบควบคุมอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  doc120221229154757.pdf   26-08-2565  28  0
18   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุด่อขยะแยกขยะ ม.12 ที่สาธารณประโยชน์ ดอนส่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120221229113513.12   02-06-2565  30  0
19   ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.7  doc120190505122717.pdf   11-10-2560  107  4
 หน้า 1 | 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ( โทร./โทรสาร 0-4465-5600 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.