ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ( โทร./โทรสาร 0-4465-5600 Email:Banchangpth@gmail.com)  
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด อบต.
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 นโยบายการบริหารงานบุคคล 023
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 024
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล025
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 026
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 งานบริหารงานบุคคล
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4ปี(พ.ศ.2561-2564)
 แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
 แผนพัฒนาพนักงารส่วนตำบล 3 ปี (2561-2563)
 แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการอบต.บ้านจาน
 นโยบายการงดรับของกำนัลหรือประโยชน์อื่น (No Gift Policy)
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 042
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 034
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 043
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ O35
 การขับเคลื่อนจริยธรรม 040
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 041
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 แบบฟอร์มต่าง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน
 งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน
 ข้อบัญญัติท้องถิ่น
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 017
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
������������������������������������������������������
_________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลด
 1   คู่มือแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540 ส    
       -  คู่มือแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540  doc120190504142415.pdf   23-12-2561  0
 2   คู่มือผู้บริหารการปฏิบัติงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร    
       -  คู่มือผู้บริหารการปฏิบัติงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร  doc120190504142329.pdf   04-05-2562  0
 3   คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ    
       -  คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  doc120190504100918.pdf   04-05-2561  0
 4   แบบหนังสือคำขอข้อมูลข่าวสาร    
       -  แบบหนังสือคำขอข้อมูลข่าวสาร  doc120190504101524.doc   04-05-2561  0
 5   แบบหนังสืออุทธรณ์    
       -  แบบหนังสืออุทธรณ์  doc120190504101612.doc   04-05-2561  0
 6   แนวทางการพิจารณาอุทธรณ์    
       -  แนวทางการพิจารณาอุทธรณ์ข้อมูลข่าวสาร  doc120190504143047.pdf doc220190504143110.pdf doc320190504143313.pdf doc420190504143331.pdf doc520190504143354.pdf   04-05-2562  0
 7   พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540    
       -  พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  doc120190504143932.pdf   04-05-2561  0
 8   คำอธิบายที่มาและวัตถุประสงค์รายมาตรา พรบ.การขุดและดินถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓    
       -  คำอธิบายที่มาและวัตถุประสงค์รายมาตรา พรบ.การขุดและดินถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓  doc120190507150241.pdf   07-05-2562  0
 9   แนวทางการลงโทษวินัยตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน    
       -  แนวทางการลงโทษวินัยตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  doc120190507152441.pdf   07-05-2562  1
 10   .การดำเนินการทางวินัย สำนักงาน ก.พ.    
 11   คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข    
       -  คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข  doc120190507145912.pdf   07-05-2562  4
 12   ตัวอย่างสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริงและสำนวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง    
       -  ตัวอย่างสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริงและสำนวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง  doc120190507145810.pdf   07-05-2562  4
 13   ความผิดวินัยการเงินการคลัง    
 14   คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ    
       -  คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ  doc120190507152212.pdf   07-05-2562  0
 15   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบและปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริต    
       -  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบและปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริต  doc120190507145508.pdf   07-05-2562  0
 16   การเริ่มดำเนินการทางวินัยหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน    
       -  การเริ่มดำเนินการทางวินัยหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  doc120190507145239.pdf   07-05-2562  3
 17   สมุดโทรศัพท์    
       -  สมุดโทรศัพท์  doc120190510051031.docx   10-05-2562  0
 หน้า 1 | 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ( โทร./โทรสาร 0-4465-5600 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.