ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ( โทร./โทรสาร 0-4465-5600 Email:Banchangpth@gmail.com)  
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 นโยบายการบริหารงานบุคคล 023
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล024
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล025
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 งานบริหารงานบุคคล
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4ปี(พ.ศ.2561-2564)
 แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
 แผนพัฒนาพนักงารส่วนตำบล 3 ปี (2561-2563)
 แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการอบต.บ้านจาน
 นโยบายการงดรับของกำนัลหรือประโยชน์อื่น (No Gift Policy)
 ประมวลจริยะธรรมของข้าราชการ
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 042
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 034
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 043
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 แบบฟอร์มต่าง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน
 งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน
 ข้อบัญญัติท้องถิ่น
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 017
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
สภาพทางสังคม
_________________________________________________________________________
สภาพทางสังคม
 

สภาพสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

……………………………………………

การศึกษา

1. โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย

1. โรงเรียนวัดโพธิ์ บ้านจาน

2. โรงเรียนบ้านข่อย

3. โรงเรียนบ้านบุ่งเบา

2. ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านข่อย

3. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 9 แห่ง

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ (บ้านจาน)

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบวร (บ้านบุ่งเบา)

๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข่อย (บ้านข่อย)

สถาบันและองค์การทางศาสนา

วัด/ที่พักสงฆ์ จำนวน 7 แห่ง

ศาสนาพุทธ ร้อยละ 97 %

ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 3%

ด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (บ้านคลองม่วง)

ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน ถึงจะเป็นชุมชนที่ไม่ใหญ่โตนักแต่ก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวอีสานไว้อย่างมากมาย คือ ประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่ เช่น ประเพณีเดือนห้าบุญสงกรานต์ เดือนหกบั้งไฟ เดือนแปดบุญแห่เทียนพรรษา เดือนสิบเอ็ดบุญออกพรรษา และประเพณีทอดกฐิน เดือนสิบสองบุญลอยกระทง เป็นต้น ชาวองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจานยังคงสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวอีสานให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นสืบต่อไป

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้อมยาม จำนวน 1 แห่ง

บริการพื้นฐาน

1. การคมนาคม

-การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอ/จังหวัด ใช้ทางหลวงหมายเลข 2074 การคมนาคมสะดวก

-การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอกับอำเภอใกล้เคียง ใช้ถนนลาดยาง การถนนการคมนาคมสะดวก -การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบล/อำเภอ ใช้ถนนลาดยาง/คสล. การคมนาคมสะดวก

-การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบล/ตำบลใกล้เคียง ใช้ถนนยาง/คสล. การคมนาคมสะดวก

-การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบล/หมู่บ้าน ใช้ถนนลาดยาง/ถนน คสล. การคมนาคมสะดวก

- การคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้าน/หมู่บ้าน ใช้ถนน คสล. การคมนาคมสะดวก

- การคมนาคมในหมู่บ้านใช้ถนน คสล. การคมนาคมสะดวก

2. การโทรคมนาคมติดต่อสื่อสาร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน โทร.044-655600

3. การสาธารณูปโภค มีประปาหมู่บ้าน จำนวน13 แห่ง โดยแยกเป็น

- ประปา บาดาลกรมทรัพยากรธรณี จำนวน 6 แห่ง

- ประปากรมอนามัย จำนวน 2 แห่ง

- ประปา อบต. จำนวน 3 แห่ง

- ประปา รพช. จำนวน 2 แห่ง

*****************************************************

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ( โทร./โทรสาร 0-4465-5600 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.