ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รูปแบบใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ( โทร./โทรสาร 0-4465-5600 Email:Banchangpth@gmail.com)  
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด อบต.
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 นโยบายการบริหารงานบุคคล 023
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 024
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล025
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 026
 ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ(Open Data)
 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 งานบริหารงานบุคคล
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4ปี(พ.ศ.2561-2564)
 แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
 แผนพัฒนาพนักงารส่วนตำบล 3 ปี (2561-2563)
 แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการอบต.บ้านจาน
 นโยบายการงดรับของกำนัลหรือประโยชน์อื่น (No Gift Policy)
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 042
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 034
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 043
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ O35
 การขับเคลื่อนจริยธรรม 040
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 041
 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 แบบฟอร์มต่าง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน
 งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน
 ข้อบัญญัติท้องถิ่น
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 017
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
_________________________________________________________________________
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน

“บ้านเมืองน่าอยู่ เคียงคู่เกษตรอินทรีย์ มีอาชีพเสริมรายได้ ก้าวไกลการศึกษา สืบสานศิลปวัฒนธรรม”

พันธกิจ

1. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางเส้นทางคมนาคม

2. ดูแลและแก้ไขปัญหาสังคม เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

3. ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน

4. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

5. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

6. ส่งเสริมพร้อมบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ

7. เผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการบริหารและระบบข้อมูลข่าวสาร

เป้าหมายเพื่อการพัฒนา

1. การคมนาคมมีความสะดวก และปลอดภัย

2. สังคมปกติสุข

3. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

4. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงแก่การยังชีพ

5. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นมีการพัฒนาและได้รับการสืบสานอย่างยั่งยืน

6. ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมด้านการเมือง การบริหารและระบบข้อมูล

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน

เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือวิสัยทัศน์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุม สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ ศักยภาพและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีงานทำและมีรายได้มั่งคง มีอาชีพเสริมเพิ่มหลังจากช่วงทำนาก่อให้เกิดมีรายได้หมุนเวียนภายในชุมชนและสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายสู่ท้องตลาดได้

เป้าหมายการพัฒนา

-เพื่อสนับสนุนให้ ประชาชนภายในท้องถิ่นมีงานทำ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและชุมชนในท้องถิ่น ให้ประชาชนมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ในการประกอบอาชีพในแต่ละด้าน

แนวทางการพัฒนา

-สนับสนุนงบประมาณส่งเสริมอาชีพครบวงจรทั้งอบรมและทุนในการ

-ประกอบอาชีพในรูปตัวบุคคลและกลุ่มอาชีพ

-จัดเครือข่ายองค์กรชุมชน

-ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว

-ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและ

-การแปรรูปทางการเกษตร

2. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

วัตถุประสงค์

-เพื่อให้ประชาชนดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

เป้าหมายการพัฒนา

-เพื่อส่งเสริมสวัสดิการให้กับผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป

แนวทางการดำเนินงาน

-จัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสประเภทต่าง ๆ

-ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด การพนัน การจราจร

-ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและองค์กรต่าง

3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์

-เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในท้องถิ่นให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เป้าหมายการพัฒนา

-เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐาน

แนวทางการพัฒนา

-พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัย

วัตถุประสงค์

-เพื่อให้ความรู้ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข

เป้าหมาย

-ประชาชนภายในพื้นที่ทั้ง 13 หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

แนวทางการพัฒนา

-อุดหนุนส่งเสริมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์

-เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในองค์กรต่าง

เป้าหมายการพัฒนา

-พนักงานและผู้นำท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนภายในท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

-จัดตั้งประชาคมหมู่บ้าน เครือข่ายองค์กรชุมชน

-ส่งเสริมการมีบทบาทและส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกส่วน

-ปลูกจิตสำนึกในการเสียสละเพื่อส่วนรวม

-ปรับปรุงและพัฒนารายได้

-ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

-ปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

6. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

วัตถุประสงค์

-พัฒนาแนวคิดการศึกษา รักษาวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน

เป้าหมายการพัฒนา

-ประชาชนและองค์กรของรัฐ

แนวทางการพัฒนา

-ส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชน

-ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

-ส่งเสริมและจัดกิจกรรมด้านการกีฬา

7. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

-เพื่ออนุรักษ์และแก้ไขปัญหาทรัพยากรทางสิ่งแวดล้อมปลูกฝังให้ประชาชนรู้คุณค่าของทรัพยากรทางธรรมชาติ

เป้าหมายการพัฒนา

-เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากรด้านต่าง

แนวทางการพัฒนา

-ให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-โครงการปลูกป่าให้ได้มากที่สุด

-การบริหารจัดการโดยจัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านสะอาด โดยการรณรงค์ให้

-มีการทิ้งขยะ แยกขยะ และกำจัดขยะ

-ใช้หลักชีวภาพในการแก้ปัญหาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

************************************************

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ( โทร./โทรสาร 0-4465-5600 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.